Obchodní podmínky

Fakturační údaje:

Battle Owl shop
Martin Schloger

Trnová 28
Trnová
252 10


IČ: 88123057
DIČ: 8804012756
Neplátce DPH.

Datová schránka: z9xzmev

 

Bankovní údaje:

Číslo účtu 2500188440 / 2010

IBAN: CZ7220100000002500188440
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX


 Balíky zasílejte na tuto fakturační adresu.

1. Informace o zboží a cenách

Ceny, které jsou uvedené u zboží jsou koncové. Tato cena je závazná, výjimkou je případ technické chyby. Cena neobsahuje případný náklad na doručení. Náklady na doručení objednaného zboží jsou uvedeny ve shrnutí objednávky před jejím dokončením. Přijetí nabídky s dodatkem či s odchylkou není přijetím nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo dovolat se neplatnosti smlouvy, pokud je tato uzavřena jinak než v písemné nebo elektronické podobě, a která vykazuje odchylky od skutečně sjednaného obsahu smlouvy.

 

Přijímané způsoby platby jsou:

-v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

-bankovním převodem

 Zboží na předobjednávku je platí pouze bankovním převodem předem

2. Doručování zboží

Prodávající odešle kupujícímu kompletní objednávku zboží nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku. Výjimkou je zboží, u nějž je uvedena zvláštní doba dodání. Pokud je u dané položky uvedeno, že je zboží skladem, odešle ho nejpozději do pěti pracovních dnů, do sedmi pracovních dnů v případě osobního odběru. Prodávající zkompletuje objednávku tak, aby mimo zboží zásilka vždy obsahovala doklad k objednanému zboží, zejména daňový doklad a případné další certifikáty či potvrzení, jsou-li tyto dodávány výrobcem ke konkrétnímu zboží. Pokud chybou prodávajícího zásilka nebude obsahovat daňový doklad nebo certifikát či potvrzení, odešle jej prodávající zvlášť do dvou pracovních dnů od výzvy kupujícího k dodání těchto dokumentů. Kupující je povinen objednané zboží převzít a uhradit. Součástí zásilky není sdělení prodávajícího v písemné podobě o odpovědnosti prodávajícího za vadné plnění, nicméně tyto na žádost kupujícího prodávající k zásilce přiloží.

 

Cena a způsob doručení

Do České Republiky:

Doručení poštou jako doporučené psaní po platbě předem: od 65,-Kč

Doručení poštou jako doporučené psaní na dobírku: od 115,-Kč

Doručení poštou jako Balík do ruky po platbě předem: od 120,-Kč

Doručení poštou jako Balík do ruky na dobírku: od 165,-Kč

Osobní odběr – Zásilkovna ČR/SR: 65,- Kč

Osobní odběr – Zásilkovna - dobírka ČR: 95,- Kč

 

Na Slovensko:

Doručení Českou poštou po platbě předem: od 180,- Kč

 

3. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo od převzetí poslední části objednávky. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro zjednodušení komunikace kupujícího s prodávajícím uvede kupující ve svém sdělení číslo objednávky. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve, než je prodávajícímu vráceno zboží kupujícím. Plnění bude vráceno stejným způsobem, jakým platbu prodávající od kupujícího převzal, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak. V případě, že prodávající nabízí v rámci prodeje několik způsobů dodání zboží, je prodávající povinen nahradit kupujícímu náklady odpovídající nejlevnějšímu z těchto. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží ve stejné lhůtě. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vrácení zboží a prostředků za něj není možné řešit tak, že kupující zašle zpět zboží prodávajícímu na dobírku. V případě, že je zboží vrácené kupujícím poškozeno porušením povinnosti kupujícího, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a tuto započíst na vrácenou částku.

Formulář na Vytvoření žádosti k vrácení zboží nalezne zákazník v detailu objednávky ve svém účtu v Historii objednávek.
Zákazník je povinen přiložit k vrácenému zboží do zásilky ZPĚTNÝ LÍSTEK který je k vytištění u přehledu vratky ve svém účtu. 

 

3.1. Práva a povinností z vadného plnění, reklamační řízení

Nedostatky zboží při převzetí

 

Prodávající odpovídá za nedostatky zboží, které nemá sjednané nebo jinak očekávané vlastnosti, není vhodné pro obvyklý nebo sjednaný účel, neodpovídá míra, množství či není kompletní, dále pokud neodpovídá hmotnost, nebo pokud jakost neodpovídá smluvním či předsmluvním parametrům.

  

Reklamační řízení

 

Kupující může u prodávajícího do dvou let uplatnit svůj požadavek na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pokud je to povaze vady úměrné, může kupující uplatnit i svůj požadavek na dodání nové věci bez vady, popř. dodání části věci, která vadu obsahuje. Kupující též může ve výše uvedené lhůtě odstoupit od kupní smlouvy, pokud není možná oprava či výměna zboží a požadovat vrácení kupní ceny. Do uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží. Této odpovědnosti prodávajícího se nelze dovolávat, pokud kupující před převzetím zboží věděl o vadě, či ji sám způsobil.

 

Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady, jenž na zboží vzniknou ve lhůtě dvou let od převzetí zboží, nebo v době, která je uvedena na obalu zboží, v návodu nebo v reklamě a je uvedená jako doba použitelnosti výrobku. V této lhůtě může kupující zboží reklamovat u prodávajícího a požadovat řešení nesouladu s kupní smlouvou bez ohledu na skutečnost, jestli je vada odstranitelná či nikoliv následujícím: -odstraněním vady dodáním celé nové věci nebo dodáním nové části věci

-opravou vady

-slevou z kupní ceny

-odstoupením od smlouvy a následné vrácení kupní ceny.

 

V případě, kdy vada neznamená podstatné porušení smlouvy (ať již jde o vadu odstranitelnou či nikoliv), má kupující nárok požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se odstranitelná vada vyskytla opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) či pokud má větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo u osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy zjistí vadu. Kupující také při oznámení vady či bez zbytečného odkladu prodávajícímu sdělí, jaký způsob řešení nesouladu zboží s kupní smlouvou si zvolil. Dodatečná změna způsobu je možná jen tehdy, když žádá kupující o opravdu vady, která se následně ukáže být neopravitelná. Pokud si kupující nezvolí včas způsob řešení podstatného porušení smlouvy v důsledku nesouladu reálného stavu zboží s kupní smlouvou, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou na zboží v důsledku běžného opotřebení nebo pokud není dodržen návod k použití. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi zboží). Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

 

Prodávající musí nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že k rozhodnutí je třeba odborné posouzení. Tuto informaci kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, a to včetně odstranění vady opravou, vyřídí do 30ti dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne písemnou nebo elektronickou formou na delší lhůtě.           Po uplynutí lhůty 30 dnů od uplatnění reklamace má kupující stejná práva, jako když by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

 

Pokud odmítne prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

4. Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Schloger IČ : 88123057 se sídlem Trnová 28, 252 10 Trnová, Česká republika (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Trnová 28, 252 10 Trnová, Česká republika

email: info@battleowl.com

telefon: 00420736230501

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména maximální možné zabezpečení všech úrovní.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.

 

5. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor ohledně dodržování povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), dále zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy. Smlouvy a otázky související se řídí českým právem.

ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK V JINÉ NEŽ OBOUSTRANNĚ ODSOUHLASENÉ PÍSEMNÉ FORMĚ JSOU VYLOUČENY.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24.05.2018.